എസ്.വൈ.എസ്.അറുപതാം വാര്ഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ്.വൈ.എസ്.കാസര്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി നടത്തിയ മാനവ സ്നേഹ സദസ്സ്

 

About The Author