എസ്.വൈ.എസ്.അറുപതാം വാര്ഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ജാംഇയത്തുൽ ഉലമ സംഗടിപ്പിച്ച സമ്മേളന പ്രജരണ യാത്ര ഫോട്ടോകൾ

 

About The Author