എസ് വൈ.എസ് അറുപതാം വാര്ഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സുന്നി യുവജന സംഗം കാസര്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ത്വൈബ സന്ദേശ യാത്ര ഫോട്ടോകൾ

About The Author