പൈതൃക സന്ദേശ യാത്രക്ക് ഉദുമ മണ്ഡലത്തിലെ ചട്ടഞ്ചാലിൽ സ്വീകരണം നല്കുന്നു.

About The Author